CONDICIONS FASE 0

By in

 

Us fem arribar el resum contrastat per un equip de gestors de què diu el BOE, també us enllacem a aquest per si és del vostre interès.


Condicions per a l’obertura a el públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

1. Es pot procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals en què l’activitat s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que disposa l’article 10.1 de Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d’aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin els requisits següents:
a) S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior dels mateixos.
b) Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
c) S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

2. El que disposa aquest capítol no és aplicable a les activitats i els establiments i locals comercials minoristes amb obertura al públic permesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts amb les mateixes condicions que tenien des de l’entrada en vigor del referit reial decret, sense perjudici de l’acompliment de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en l’article 3 de la present ordre.
Sense perjudici de l’anterior, es potenciarà l’efectiva reactivació dels serveis socials mitjançant la reincorporació de tot el personal que sigui necessari en la Fase 0 de el Pla per a la Transició cap a la Nova Normalitat.

3. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que disposa aquest capítol, podran establir, si s’escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’ interior del local o el seu accés.

4. Els desplaçaments als establiments i locals a què es refereix aquest article es poden efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobi disponible al mateix.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb
obertura al públic.
1. Els establiments i locals que obrin al públic en els termes de l’article 1 han de fer, al menys dues vegades a el dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles , passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d’acord amb les següents pautes:
(i) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a l’acabar el dia.
(ii) S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
(iii) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (des d’ara EPI) utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.
Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.
Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador.
Quan en l’establiment o local hagi de romandre més d’un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s’estendran no només a la zona comercial, sinó també, si s’escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles , lavabos, cuines i àrees de descans.

2. Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en què no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. No s’utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estríctament necessari. En aquest últim , es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent i com a mínim, un cop al dia.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els
establiments i locals que obrin al públic.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:
a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.
b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi de la COVID19 .
En aquest sentit, s’ha d’assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tenen permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L’ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. L’anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment,

3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per a qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

4. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà de com a mínim un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent assegurat en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

5. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s’han de complir, si s’escau, als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.

6. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això de la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estríctament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.

2. En els establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps s’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

3. Els establiments i locals han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada del local i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, per tal d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova.

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectarán. En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi , el
titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada als altres clients.

Utilització de mascaretes en els mitjans de transport.

1. L’ús de màscares que cobreixin nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. En el cas dels passatgers dels vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina. Així mateix, serà obligatori pels usuaris dels transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor.

2. Els treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers han de dur màscares i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

Condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre.
1. En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascaretes i respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

2. En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, s’ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants.

3. En els vehicles en què, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els seus ocupants utilitzin màscares que cobreixin les vies respiratòries i guardin la màxima distància possible. En cas contrari, únicament podrà viatjar el conductor.

4. En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, les empreses han d’adoptar les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles respecte de l’màxim permès. En tot cas, en els autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.

5. En els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en els quals hi hagi plataformes habilitades per al transport de viatgers de peu, es procurarà que les persones mantinguin entre sí la màxima distància possible, establint com a referència l’ocupació de la meitat de les places assegudes disponibles, i de dos viatgers per cada metre quadrat a la zona habilitada per viatjar de peu.